นโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การรักษาความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับ จัดเก็บ และให้บริการน้ำมันอากาศยาน ตระหนักถึงความสำคัญของ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดนโยบาย ดังต่อไปนี้

Safety Objective

  1. พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย มีอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีโดยไม่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงานติดต่อกันเกินกว่า 3 วันทำงานขึ้นไป
  2. พนักงานไม่มีโรคจากการทำงานอันมีผลให้พนักงานสูญเสียสมรรถภาพทางร่างกายอย่างถาวร