“เป็นองค์กรธุรกิจที่ส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอด ห่วงโซ่อุปทานอย่างสมดุลและครอบคลุมในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม”

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางความยั่งยืน โดยเป้าหมายสูงสุดขององค์กรไม่ใช่เพียงการแสวงหาผลกำไร แต่รวมถึงการส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคม ผ่านการดำเนินธุรกิจที่ไม่ได้สร้าง ผลกระทบต่อชุมชน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนินงานที่เป็น ระบบปิดตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน


เพื่อตอบสนองตามความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน อย่างสมดุลและครอบคลุมในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม