บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

เพื่อรักษาดุลยภาพของการดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทยึดถือแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ประการ ดังนี้