การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการดำเนินธุรกิจทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของกิจการ (Material Topics) จากการพิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ประกอบกับความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ ดังนั้นการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบาฟส์ จึงมิได้มองเพียงในระดับกระบวนการ และการส่งมอบบริการเท่านั้น แต่ยังต้องพิจารณาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) บริษัทดำเนินการทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดลำดับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมระบุความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการสร้างแผนการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทจำนวน 7 กลุ่ม ได้แก่