บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เห็นถึงความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงมีการจัดอบรมและสัมมนาให้กับพนักงาน เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร (19 ม.ค. และ 5 มี.ค. 2564)

วันที่ 19 มกราคม และ 05 มีนาคม 2564 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรเข้าร่วมให้ความรู้กับพนักงานโอนย้าย พนักงานเลื่อนตำแหน่ง และพนักงานใหม่ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในภาพรวมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร (17 ส.ค. และ 24 ก.ย. 2563)

วันที่ 17 สิงหาคม และ 24 กันยายน 2563 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรเข้าร่วมให้ความรู้กับพนักงานเลื่อนตำแหน่ง เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในภาพรวมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร (8 ม.ค. / 7 ก.พ. / และ 5 มี.ค. 2563)

วันที่ 8 มกราคม , 7 กุมภาพันธ์ และ 5 มีนาคม 2563 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรเข้าร่วมให้ความรู้กับพนักงานใหม่,พนักงานเลื่อนตำแหน่ง และ กรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใหม่

เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในภาพรวมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร (11 ต.ค และ 12 พ.ย 2562)

วันที่ 11 ตุลาคม และ 12 พฤศจิกายน 2562 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรเข้าร่วมให้ความรู้กับพนักงานใหม่ และพนักงานเลื่อนตำแหน่ง เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในภาพรวมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร (3 ก.ค / 9 ส.ค / 4 ก.ย และ 12 ก.ย 2562)

วันที่ 3 กรกฎาคม , 9 สิงหาคม, 4 กันยายน และ 12 กันยายน 2562 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรเข้าร่วมให้ความรู้กับพนักงานใหม่ พนักงานเลื่อนตำแหน่งและข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในภาพรวมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร ( 5 เมษายน 2562)

วันที่ 5 เมษายน 2562 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรเข้าร่วมให้ความรู้กับพนักงานใหม่ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในภาพรวมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร (4 ม.ค. / 5 ก.พ. / 8 ก.พ. และ 5 มี.ค. 2562)

วันที่ 4 มกราคม , 5 กุมภาพันธ์ 8 กุมภาพันธ์ และ 5 มีนาคม 2562 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรเข้าร่วมให้ความรู้กับพนักงานใหม่และพนักงานเลื่อนตำแหน่งเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในภาพรวมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร (6 พ.ย. และ 6 ธ.ค. 2561)

วันที่ 6 พฤศจิกายน และ 6 ธันวาคม 2561 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรเข้าร่วมให้ความรู้กับพนักงานใหม่และพนักงานเลื่อนตำแหน่ง เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในภาพรวมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร (5 ก.ค. 10 ส.ค. และ 17 ก.ย. 2561)

วันที่ 5 กรกฎาคม 10 สิงหาคม และ 17 กันยายน สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรเข้าร่วมให้ความรู้กับพนักงานใหม่และพนักงานโอนย้ายฝ่าย MD เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในภาพรวมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร (9 พ.ค. และ 8 มิ.ย. 2561)

วันที่ 9 พฤษภาคม และ 8 มิถุนายน 2561 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรเข้าร่วมให้ความรู้กับพนักงานใหม่ฝ่าย AZ และพนักงานโอนย้ายฝ่าย MD เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในภาพรวมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร (15 ม.ค. และ 11 มี.ค. 2561)

วันที่ 15 มกราคม และ  11  มีนาคม 2561สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรให้กับพนักงานใหม่ และ พนักงานเลื่อนตำแหน่ง เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจภาพรวมและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร (6 พ.ย. และ 20 ธ.ค. 2560)

วันที่ 6 พฤศจิกายน และ 20 ธันวาคม 2560 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรให้กับพนักงานใหม่ และ พนักงานเลื่อนตำแหน่ง เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจภาพรวมและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร