บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เห็นถึงความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงมีการจัดอบรมและสัมมนาให้กับพนักงาน เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร ( 14 ก.พ. , 22 ก.พ. และ 9 มี.ค. 2565)

วันที่ 14 , 22 กุมภาพันธ์ และ 9 มีนาคม 2565 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรเข้าร่วมให้ความรู้กับพนักงานโอนย้าย พนักงานเลื่อนตำแหน่ง พนักงานใหม่ และและข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในภาพรวมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร (4 ต.ค. , 3 พ.ย. , 17 พ.ย., 13 และ 24 ธ.ค. 2564)

วันที่ 4 ตุลาคม, 3 พฤศจิกายน, 17 พฤศจิกายน ,13 และ 24 ธันวาคม 2564 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรเข้าร่วมให้ความรู้กับพนักงานโอนย้าย พนักงานเลื่อนตำแหน่ง พนักงานใหม่ และกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใหม่ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในภาพรวมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร (2 ก.ค. , 9 ส.ค. และ 1 ก.ย. 2564)

วันที่ 2 กรกฎาคม, 9 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2564 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรเข้าร่วมให้ความรู้กับพนักงานโอนย้าย และพนักงานใหม่ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในภาพรวมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

กิจกรรมสื่อสารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร (30 เม.ย. , 13,17,26 พ.ค. และ 9,15 มิ.ย. 2564)

วันที่ 30 เมษายน, 13,17,26 พฤษภาคม และ 9,15 มิถุนายน 2564 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรจัดกิจกรรมสื่อสาร(ผ่าน ZOOM Meeting) เรื่องการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ให้แก่พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ขององค์กร

กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร (5 เม.ย. , 6 พ.ค. และ 7 มิ.ย. 2564)

วันที่ 5 เมษายน, 6 พฤษภาคม และ7 มิถุนายน 2564 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรเข้าร่วมให้ความรู้กับพนักงานโอนย้าย พนักงานเลื่อนตำแหน่ง และพนักงานใหม่ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในภาพรวมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร (19 ม.ค. และ 5 มี.ค. 2564)

วันที่ 19 มกราคม และ 05 มีนาคม 2564 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรเข้าร่วมให้ความรู้กับพนักงานโอนย้าย พนักงานเลื่อนตำแหน่ง และพนักงานใหม่ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในภาพรวมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร (17 ส.ค. และ 24 ก.ย. 2563)

วันที่ 17 สิงหาคม และ 24 กันยายน 2563 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรเข้าร่วมให้ความรู้กับพนักงานเลื่อนตำแหน่ง เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในภาพรวมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร (8 ม.ค. / 7 ก.พ. / และ 5 มี.ค. 2563)

วันที่ 8 มกราคม , 7 กุมภาพันธ์ และ 5 มีนาคม 2563 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรเข้าร่วมให้ความรู้กับพนักงานใหม่,พนักงานเลื่อนตำแหน่ง และ กรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใหม่

เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในภาพรวมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร (11 ต.ค และ 12 พ.ย 2562)

วันที่ 11 ตุลาคม และ 12 พฤศจิกายน 2562 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรเข้าร่วมให้ความรู้กับพนักงานใหม่ และพนักงานเลื่อนตำแหน่ง เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในภาพรวมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร (3 ก.ค / 9 ส.ค / 4 ก.ย และ 12 ก.ย 2562)

วันที่ 3 กรกฎาคม , 9 สิงหาคม, 4 กันยายน และ 12 กันยายน 2562 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรเข้าร่วมให้ความรู้กับพนักงานใหม่ พนักงานเลื่อนตำแหน่งและข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในภาพรวมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร ( 5 เมษายน 2562)

วันที่ 5 เมษายน 2562 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรเข้าร่วมให้ความรู้กับพนักงานใหม่ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในภาพรวมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร (4 ม.ค. / 5 ก.พ. / 8 ก.พ. และ 5 มี.ค. 2562)

วันที่ 4 มกราคม , 5 กุมภาพันธ์ 8 กุมภาพันธ์ และ 5 มีนาคม 2562 สำนักบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรเข้าร่วมให้ความรู้กับพนักงานใหม่และพนักงานเลื่อนตำแหน่งเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในภาพรวมการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท