BAFS GROUP รวมพลังแสดงจุดยืนต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565

BAFS GROUP รวมพลังแสดงจุดยืนต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 โดยในปีนี้ บริษัทได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาภายใต้แนวคิด “ผู้นำ...กับการปราบโกง” เจาะประเด็นวิสัยทัศน์การต่อต้านคอร์รัปชันโดยผู้นำภาครัฐในหลายระดับ ผ่านทาง Facebook Live จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (Anti-Corruption Organization of Thailand: ACT) ซึ่ง BAFS GROUP ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล