แนวทางและนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริษัทและกลุ่มบริษัท มุ่งมั่นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินธุรกิจเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทย่อย มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนด คณะทำงาน นโยบาย กลยุทธ์ แนวทางการจัดการ และแผนงานที่มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ดังต่อไปนี้

  1. ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบและมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร
  2. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร
  3. สร้างจิตสำนึกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
  4. จัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สามารถตรวจสอบได้และมีแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
  5. เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างโปร่งใสผ่านช่องทางต่างๆที่เหมาะสม