แนวทางและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทและกลุ่มบริษัท มุ่งมั่นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินธุรกิจเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทย่อยมุ่งมั่นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินธุรกิจเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและจนปลูกฝังจิตใต้สำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน โดยปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

  1. ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบและมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร
  2. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร
  3. สร้างจิตสำนึกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อว
  4. จัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือรกระจกที่สามารถตรวจสอบได้และมีแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการจากดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
  5. เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างโปร่งใสผ่านช่องทางต่างๆที่เหมาะสม