BAFS GROUP รวมพลังแสดงจุดยืนต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565
Corporate Activity
BAFS GROUP รวมพลังแสดงจุดยืนต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565
Read More
กิจกรรมอบรมสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน และ CG Day ประจําปี 2565
Corporate Activity
กิจกรรมอบรมสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน และ CG Day ประจําปี 2565
Read More
BAFS จัดกิจกรรม "การจัดการความรู้และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน" ตลอดเดือนกรกฏาคม 2564
Corporate Activity
BAFS จัดกิจกรรม "การจัดการความรู้และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน" ตลอดเดือนกรกฏาคม 2564
Read More
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมอบรมดับเพลิงชุมชนขั้นพื้นฐาน ชุมชนรบสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง
Corporate Activity
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมอบรมดับเพลิงชุมชนขั้นพื้นฐาน ชุมชนรบสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง
Read More
มูลนิธิเติมใจเต็มสุข โดย BAFS Group จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใน "โครงการขอวันดีดี ให้น้อง ๆ"
Corporate Activity
มูลนิธิเติมใจเต็มสุข โดย BAFS Group จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใน "โครงการขอวันดีดี ให้น้อง ๆ"
Read More
BAFSGroup ร่วมกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์
Corporate Activity
BAFSGroup ร่วมกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์
Read More
BAFS รับรางวัล Active Participation Award ตามโครงการถนนวิภาวดีฯไม่มีขยะ
Green Activity
BAFS รับรางวัล Active Participation Award ตามโครงการถนนวิภาวดีฯไม่มีขยะ
Read More
BAFS จัดกิจกรรม Energy Challenge
Green Activity
BAFS จัดกิจกรรม Energy Challenge
Read More
BAFS จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)
Green Activity
BAFS จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)
Read More
อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)
Green Activity
อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)
Read More
อบรมการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน
Green Activity
อบรมการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน
Read More
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองให้เป็น Carbon Neutral จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)
Green Activity
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองให้เป็น Carbon Neutral จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)
Read More