BAFS จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
Corporate Activity
BAFS จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
Read More
Climate Change Management Role Model Project 2023
Green Activity
Climate Change Management Role Model Project 2023
Read More
Observation for T-VER: The Carbon Credit from Community Forests for Sustainability project with the PTT Group.
Green Activity
Observation for T-VER: The Carbon Credit from Community Forests for Sustainability project with the PTT Group.
Read More
The carbon credit management project for sustainable development
Green Activity
The carbon credit management project for sustainable development
Read More
BAFS commitment to the conservation of natural resources through “Carbon Credit from Community Forests for Sustainability project” in collaboration with Mae Fah Luang and a network of 14 leading organizations.
Green Activity
BAFS commitment to the conservation of natural resources through “Carbon Credit from Community Forests for Sustainability project” in collaboration with Mae Fah Luang and a network of 14 leading organizations.
Read More
BAFS GROUP จัดกิจกรรม “GROUP DAY 40th Anniversary” ช่วงเวลาแห่งความสุขส่งท้ายปี
Corporate Activity
BAFS GROUP จัดกิจกรรม “GROUP DAY 40th Anniversary” ช่วงเวลาแห่งความสุขส่งท้ายปี
Read More
BAFS Town Hall Meeting ส่งท้ายปี 2566
Corporate Activity
BAFS Town Hall Meeting ส่งท้ายปี 2566
Read More
BAFS จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาทของกรรมการบริษัทกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในศตวรรษที่ 21"
Corporate Activity
BAFS จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาทของกรรมการบริษัทกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในศตวรรษที่ 21"
Read More
BAFS GROUP ต้อนรับคณะดูงานจากหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน (ก.พ.ร.1) รุ่นที่ 9
Corporate Activity
BAFS GROUP ต้อนรับคณะดูงานจากหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน (ก.พ.ร.1) รุ่นที่ 9
Read More
BAFS GROUP ร่วมกิจกรรม “รถจักรไอน้ำเที่ยวเมืองแปดริ้ว”
Corporate Activity
BAFS GROUP ร่วมกิจกรรม “รถจักรไอน้ำเที่ยวเมืองแปดริ้ว”
Read More
BAFS GROUP ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 และมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมพิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวหอมมะลิเมล็ดพันธ์ุพระราชธาน ประจำปี 2566 พื้นที่คลังน้ำมันพิจิตร
Corporate Activity
BAFS GROUP ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 และมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมพิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวหอมมะลิเมล็ดพันธ์ุพระราชธาน ประจำปี 2566 พื้นที่คลังน้ำมันพิจิตร
Read More
BAFS ทำบุญบริษัท ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี
Corporate Activity
BAFS ทำบุญบริษัท ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี
Read More