กลยุทธ์ความยั่งยืน และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

ตามปรัชญาการประกอบธุรกิจ บริษัทมุ่งมั่นการเป็นต้นแบบที่ดีของการเป็นผู้นำด้านการบริการพลังงานที่ดำเนินธุรกิจตามกรอบความยั่งยืน และได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มครอบคลุมทั้ง 3 มิติ รวมถึงการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

To achieving Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030
Framework of corporate governance, and upholds operational excellence through good service quality that meets the highest safetystandards and international standard.

กลยุทธ์กลุ่มบริษัท ปี2565-2569

กลยุทธ์ระดับบริษัท 3 ด้านและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท

BAFS Group has enhanced sustainable business operations by integrating sustainability principles into its strategic plans to meet shareholder expectations in terms of balanced economic, social and environmental dimensions. These include managing environment continuously to make the world a better place, delivering value to internal and external societies which comprise BAFS Group’s employees and stakeholders by doing business to improve social wellbeing, while focusing on sustainable growth by ensuring god corporate governance throughout BAFS Group.

These reflect our commitment to managing 3 material sustainability topics, namely, environment, society and corporate governance or ESG, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Environment: For a better World

Goal

NET ZERO Carbon Emission by 2050

according to Science Base Target

Business development plan and business process improvement towards a low-carbon society.

Social: For Wellbeing

Goal

Social Sustainability Strategy Creating a positive impact

to enable all groups of stakeholders to accept BAFS Group's business operations.

  • Community engagement plan on creating shared values for continuously improving quality of life.
  • Business plan for giving back to community and society according to the circular economy, "Farm Hug by BAFS Group" project and the Buffer Zone development project in areas surrounding BAFS Group's business establishments.

Governance: For Sustainable Growth

Growth

Governance Strategies for Sustainable (Economic) Goal Accelerating growth

in proportion to the Group's revenue structure

Aviation Business: 50%

Utilities and Power Business: 40%

Business Services: 10%

  • BAFS Group's investment plan for expanding businesses.
  • Business process adhere to ethical management.