กิจกรรมอบรมสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน และ CG Day ประจําปี 2565

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยแผนกพัฒนาบุคลากร (HRD) แผนกทรัพยากรบุคคล (HHR) แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (MSA) และคณะทํางานบรรษัทภิบาล ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมสุขภาพและ CG Day 2565 ให้แก่พนักงาน จํานวน 5 รุ่น ในระหว่างวันที่ 1,2,3,9 และ 10 สิงหาคม 2565 ณ BAFS Grand Hall กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการดูแลสุขภาพกายและใจของตนเอง โดยมีวิทยากรจากกรมอนามัยและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจิตมาร่วมให้ความรู้และคําปรึกษา พร้อมทบทวนความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันโดยคณะทํางานบรรษัทภิบาลของบริษัท