BAFS จัดกิจกรรม "การจัดการความรู้และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน" ตลอดเดือนกรกฏาคม 2564

บริษัทได้จัดกิจกรรม ในหัวข้อ "การจัดการความรู้และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน" ตลอดเดือนกรกฏาคม 2564 แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ผ่านระบบ Online