BAFS เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดภายใต้หัวข้อ 'รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจต้านคอร์รัปชัน' เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ผ่านระบบ Zoom