บริษัทได้จัดบรรยายในหัวข้อ 'บทบาทกรรมการต่อการต่อต้านคอร์รัปชั่นในยุค Digital Disruption'

บริษัทได้จัดบรรยายในหัวข้อ “บทบาทกรรมการต่อการต่อต้านคอร์รัปชั่นในยุค Digital Disruption” แก่คณะกรรมการบริษัท โดยวิทยากร ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2564