บาฟส์ คว้า CGR การกำกับดูแลกิจการ “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว ต่อเนื่อง 15 ปี และเรตติ้งหุ้นยั่งยืนระดับ AA จาก SET ESG Ratings 2023

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS ได้รับการประกาศเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในกลุ่มทรัพยากร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยได้รับการจัดลำดับในระดับ AA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน จำนวน 193 บริษัท โดยบาฟส์เป็น 1 ใน 70 บริษัทที่ผ่านการประเมินในระดับ AA โดยประเมินจากผลการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลในด้าน ESG โดยเฉพาะนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการดำเนินงานต่อพนักงาน ชุมชน และสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (Environmental, Social and Governance : ESG)

นอกจากนี้ บาฟส์ ยังได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับคะแนนสูงสุด 100 คะแนนเต็ม หรือ “5 เหรียญ” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (AGM Checklist) จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ซึ่งล้วนเป็นเครื่องการันตีถึงมาตรฐานการทำงานและความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา บาฟส์ ส่งเสริมองค์กรให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเยี่ยม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ให้ความสำคัญกับดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจให้เติบโตและแข็งแกร่งไปพร้อมกับสังคม ตามวิสัยทัศน์ของบาฟส์ “เติมเต็มโลกด้วยธุรกิจที่ยั่งยืน” #BAFSเติมเต็มโลกด้วยธุรกิจที่ยั่งยืน