กลยุทธ์ความยั่งยืน และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

ตามปรัชญาการประกอบธุรกิจ บริษัทมุ่งมั่นการเป็นต้นแบบที่ดีของการเป็นผู้นำด้านการบริการพลังงานที่ดำเนินธุรกิจตามกรอบความยั่งยืน และได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มครอบคลุมทั้ง 3 มิติ รวมถึงการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ร่วมกันภายในปี 2573
บริษัทจึงกำหนด “นโยบายความยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและกลยุทธ์ความยั่งยืนใน กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดถือการดำเนินงานที่เป็นเลิศเน้นคุณภาพการบริการที่ดี ด้วยมาตรฐาน ความปลอดภัยสูงสุด และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

กลยุทธ์กลุ่มบริษัท ปี2565-2569

กลยุทธ์ระดับบริษัท 3 ด้านและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการบูรณาการหลักการด้านความยั่งยืนเข้ากับแผนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล ด้วยการกำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) อย่างต่อเนื่องเพื่อให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น การส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมภายในคือ บุคลากรทั้งกลุ่มบริษัทและสังคมภายนอกคือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกอบธุรกิจเพื่อให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Social) ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) ทั้งกลุ่มบริษัท

ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน 3 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ ESG ที่สอดคล้อง กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากล (Sustainable Development Goals : SDGs)

กลยุทธ์ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

NET ZERO Carbon Emission ในปี ค.ศ. 2050

ตามแนวทาง Science Base Target

แผนการพัฒนาธุรกิจและปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

กลยุทธ์ยั่งยืนด้านสังคม

เป้าหมาย

สร้างผลกระทบด้านบวก

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มยอมรับการดำเนินธุรกิจ

  • แผนการมีส่วนร่วมกับชุมชน (Engagement) ในการสร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง
  • แผนการสร้างธุรกิจเพื่อตอบแทนสังคมและชุมชนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยโครงการนำร่อง “Farm Hug by BAFS Group” และโครงการพัฒนาพื้นที่ Buffer Zone ที่อยู่โดยรอบพื้นที่การดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ

กลยุทธ์การกำกับดูแลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (เศรษฐกิจ)

เป้าหมาย

เร่งสร้างการเติบโต

ตามสัดส่วนโครงสร้างรายได้กลุ่มบริษัท

กลุ่มธุรกิจการบิน 50%

กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน 40%

กลุ่มบริการธุรกิจ 10%

  • แผนการลงทุนขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท
  • การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีและมีจริยธรรม