บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

“บาฟส์” เป็นบริษัทที่ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ โดยดำเนินธุรกิจทางด้านการบริหารการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน และให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแก่อากาศยาน

ดูเพิ่มเติม

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

“บาฟส์” เป็นบริษัทที่ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ โดยดำเนินธุรกิจทางด้านการบริหารการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน และให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแก่อากาศยาน

ดูเพิ่มเติม

What We Do

บาฟส์ เป็นสุดยอดแห่งเทคโนโลยีและเปี่ยมไปด้วยสมรรถนะแห่งงานบริการโดยเราได้ทำการ ศึกษาและออกแบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีระบบการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน สร้างสรรค์ระบบการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่ดีเยี่ยม และเพื่อให้เป็นมาตรฐานสูงสุดในด้านการบริการ
ดูเพิ่มเติม
Without a Lost Time Accident

ตั้งแต่ 9 ก.ย. 56 ถึง 30 มิ.ย. 65

man-hours
9,000,000
Target
8,604,622
Best Record

ความยั่งยืนขององค์กร

องค์กรดําเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดถือการดําเนินงานที่เป็นเลิศเน้นคุณภาพการบริการที่ดี ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งมอบคุณค่าตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม
Corporate

มุ่งเน้นการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อส่งมอบคุณค่าทางเศรษฐกิจ ที่สมดุล และได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

Environment

สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการใช้ทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

Community and Social

ดำเนินกิจการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ที่ครอบคลุมและรับผิดชอบต่อ สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

ศูนย์ฝึกอบรมบาฟส์

ผู้นำการเรียนรู้ธุรกิจพลังงานในระดับสากลเพื่อส่งมอบนวัตกรรมและคุณค่าที่ยั่งยืน