สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. จดหมายขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
2. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
3. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ
4. คุณสมบัติของผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ
5. แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม
6. แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567
แบบแสดงความจำนง ขอรับหนังสือมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในแบบรูปแบบเอกสาร

หนังสือเชิญประชุม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567 (ฉบับเต็ม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566
2. รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ
3. รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
4. หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
5. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันประชุม
6. ประวัติของคณะกรรมการผู้รับมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code และแบบขอรับแบบ 56-1 One Report และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566 ในรูปแบบเล่ม
9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี /รายงานประจําปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจําปี 2566
10. แผนที่ตั้งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
11. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น