การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชั่น โดยในปี 2557 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) รวมทั้งผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิก CAC ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

บริษัทได้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

นโยบายงดรับของขวัญ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีนโยบาย ขอความร่วมมืองดการให้ของขวัญในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นๆ

ขอขอบคุณในความปรารถนาดีและไมตรีจิตของท่านที่มีต่อกันเสมอมา