เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ อากาศยาน ซึ่งเป็นการรับเหมาเฉพาะแรงงาน โดยปัจจุบันให้บริการ ณ ท่าอากาศยานสมุย ท่าอากาศยานสุโขทัย และท่าอากาศยานตราด และศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ปรับปรุง ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการให้สิทธิและให้บริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

บริษัท บาฟส์ โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด (BPS)

ดำเนินธุรกิจให้บริการทรัพยากรบุคคลในธุรกิจให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่อากาศยาน ระบบท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและคลังน้ำมันเชื้อเพลิง และธุรกิจอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัท

โดยปัจจุบันบุคลากรของ BPS ให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค ได้แก่ ท่าอากาศยานสมุย ท่าอากาศยานสุโขทัย และท่าอากาศยานตราด ตลอดจนปฏิบัติการที่คลังน้ำมันและระบบท่อขนส่งน้ำมัน รวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และปฏิบัติการงานทั่วไปให้กับกลุ่มบริษัท

บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(BID)

ดำเนินธุรกิจด้านนวัตกรรมและดิจิทัลอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งด้านซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ตลอดจนเทคโนโลยี Blockchain และ AI โดย BID ได้คิดค้น วิจัย และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารงานให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน แพลตฟอร์มบริหารกระบวนการภายในองค์กร การพัฒนาเครื่องฆ่าเชื้อในเครื่องปรับอากาศด้วยน้ำโอโซนเข้มข้น (TREO) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านชีวภาพที่ผลิตจากขยะชีวมวล (Biochar)

เพิ่มเติม