Working at BAFS

เพราะ “บุคลากร” เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของ BAFS

เราจึงมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอกด้วยการพัฒนาบุคลากร รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและให้ความสำคัญกับบรรยากาศในการทำงานที่ยืดหยุ่น รับฟังทุกความคิดเห็น เปิดโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน เพื่อเติมเต็มโลกด้วยธุรกิจที่ยั่งยืน

พื้นที่แห่งการเรียนรู้ และพัฒนา

ทักษะ เรียนรู้ พัฒนา

พื้นที่แห่งความสุข

ความสุข

พื้นที่แห่งการแบ่งปัน

แบ่งปัน

Our Culture

G

Growth Mindset

ดูเพิ่มเติม

พัฒนาไร้ขีดจำกัด

มีทัศนคติเชิงบวก เชื่อมั่นในความสามารถ มั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปได้

R

Resilience

ดูเพิ่มเติม

พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่นและไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค ควบคุมอารมณ์ได้ทุกสถานการณ์

O

Optimization

ดูเพิ่มเติม

สร้างสรรค์พัฒนา

บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดนวัตกรรม

U

Unity

ดูเพิ่มเติม

รู้คุณค่าสามัคคี

ผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียว เปิดใจรับฟัง พร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ให้เกียรติและยอมรับในความแตกต่าง

P

Professional

ดูเพิ่มเติม

ทำงานเต็มที่แบบมือโปร

มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย รักษามาตรฐานด้านคุณภาพและบริการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรม
 • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • เครื่องหมายอายุงาน
 • สิทธิพักผ่อนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
 • เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
 • เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

ร่วมงานกับบาฟส์

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบาฟส์ เพื่อเติมเต็มโลกด้วยธุรกิจที่ยั่งยืน

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)