เพื่อให้การบริหารกิจการ การเสนอแนะ การแก้ปัญหาที่สำคัญ การติดตามประเมินผลการดำเนินกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

กรรมการ, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการลงทุน
นายจักรสนิท กฤษสอาดใจ

นายจักรสนิท กฤษสอาดใจ

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท, กรรมการลงทุน
นางสาวประภาพร  โปรยบำรุง

นางสาวประภาพร โปรยบำรุง

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
นายอนวัทย์ เกียรติเฟื่องฟู

นายอนวัทย์ เกียรติเฟื่องฟู

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการบุคคล
นางสาวพนิตา พรหมนารท

นางสาวพนิตา พรหมนารท

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และความยั่งยืน
นางสาวเกตุชรินทร์ ขันกฤษณ์

นางสาวเกตุชรินทร์ ขันกฤษณ์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
นางปานดาว สุขยางค์

นางปานดาว สุขยางค์

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กร, เลขานุการบริษัท
นายจักรี เทพเกษตรกุล

นายจักรี เทพเกษตรกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสุวรรณา ฟักทิม

นางสาวสุวรรณา ฟักทิม

ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันสุวรรณภูมิ
นางสาวรวินดา ปุณณะหิตานนท์

นางสาวรวินดา ปุณณะหิตานนท์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินองค์กร
นางสาวธีรตา ธรเจริญศรี

นางสาวธีรตา ธรเจริญศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีองค์กร
นายณัฐพล นาคอ่วม

นายณัฐพล นาคอ่วม

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
นางมยุรี นลินวงศ์

นางมยุรี นลินวงศ์

ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นางสาวยุภดี ทองอรุณศรี

นางสาวยุภดี ทองอรุณศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการน้ำมันดอนเมืองและภูมิภาค
นายคณิต สีทอง

นายคณิต สีทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ
นายกฤษณ์ มดิศร

นายกฤษณ์ มดิศร

ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมกลุ่มบริษัท
นายเจษฎ์ ทูปิยะ

นายเจษฎ์ ทูปิยะ

ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
นายอิฏฐ์ สุขพัฒน์ธี

นายอิฏฐ์ สุขพัฒน์ธี

ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
นายนิพัฒน์  บุญศรี

นายนิพัฒน์ บุญศรี

ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร