คณะกรรมการตรวจสอบบริหารงานให้มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องที่ต้องกํากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

นายพชร ยุติธรรมดำรง

นายพชร ยุติธรรมดำรง

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์

นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล, กรรมการตรวจสอบ
นางกรรณิการ์ งามโสภี

นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ