นายวราห์ สุจริตกุล

นายวราห์ สุจริตกุล

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการลงทุน, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ดร.มาส ตันหยงมาศ

ดร.มาส ตันหยงมาศ

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการลงทุน
นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์

กรรมการ, กรรมการลงทุน, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

กรรมการ, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการลงทุน, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม,
หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการลงทุน, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายจักรสนิท กฤษสอาดใจ

นายจักรสนิท กฤษสอาดใจ

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท, กรรมการลงทุน