ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XD

(ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566)

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

9,779

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

61.39

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

(ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566)

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย

(Free Float)

9,431

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

(% Free Float)

52.87

ผู้ถือหุ้นหลัก

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566

ผู้ถือหุ้น 13 รายแรก

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 98,983,125 15.53
2. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 63,737,000 10.00
3. บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 45,000,000 7.06
4. บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 45,000,000 7.06
5. บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 45,000,000 7.06
6. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 31,500,000 4.94
7. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด 16,000,000 2.51
8. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 15,001,000 2.35
9. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 13,000,000 2.04
10. บริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ เอวิเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 12,750,000 2.00
11. บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด 12,750,000 2.00
12. บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด 12,750,000 2.00