การบริหารจัดการขยะ

การจัดการขยะภายในองค์กร

BAFS ตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยและมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง

โดยผู้บริหารและพนักงานจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะไปแหล่งฝั่งกลบให้น้อยที่สุด โดยในทุกพื้นที่ของบริษัทจะมีการเตรียมถังขยะรองรับสำหรับการคัดแยกของเสียแต่ละประเภท ซึ่งตั้งแต่ปี 2562 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการวิภาวดีไม่มีขยะ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเอกชนที่ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต ในการร่วมการจัดการของเสียอย่างเป็นรูปธรรมและมีการดำเนินอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานและบริษัทภายใต้เครือข่ายวิภาวดีฯ ในการนำขยะรีไซเคิลเข้าสู่กระบวนการแปรรูปอีกครั้ง

ขยะทั่วไป
ขยะเศษอาหาร
ขยะรีไซเคิล
ขยะติดเชื้อ
ขยะอันตราย

แนวทางการจัดการของเสีย

BAFS มีแนวทางการจัดการของเสียอย่างเป็นรูปธรรม ขยะแต่ละประเภทจะถูกนำไปรีไซเคิลใหม่เพื่อ ลดปริมาณขยะจากการฝังกลบและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2565 ได้มีการตั้งเป้าหมาย การรีไซเคิลเพิ่มขึ้น 10% ภายในปี 2575 พร้อมกันนี้ทั้งผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมมือกันในการคัดแยกประเภทขยะรวมถึงการทำความสะอาดภาชนะก่อนนำมาทิ้ง เพื่อให้การบริหารจัดการขยะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงกระบวนการจัดการหลังการใช้งาน BAFS จึงได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนอื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการขยะประเภทต่างๆ เช่น โครงการ Youเทิร์น ของ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ โครงการ SCGP ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
มีการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
ขยะฝังกลบเป็นศูนย์

Video : BAFS Nong Zero