คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้นําขององค์กรที่ต้องกํากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

นายพลากร สุวรรณรัฐ

นายพลากร สุวรรณรัฐ

ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

กรรมการ, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

กรรมการ, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล

กรรมการบริษัท, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์

กรรมการบริษัท, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายพชร ยุติธรรมดำรง

นายพชร ยุติธรรมดำรง

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์

นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

กรรมการบริษัท, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นางกรรณิการ์ งามโสภี

นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการบริษัท
ดร.มาส ตันหยงมาศ

ดร.มาส ตันหยงมาศ

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
นายทรงพล เทพนำโสมนัสส์

นายทรงพล เทพนำโสมนัสส์

กรรมการบริษัท, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายนพพร วงศ์สถิตย์พร

นายนพพร วงศ์สถิตย์พร

กรรมการบริษัท, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายปฏิภาณ สุคนธมาน

นายปฏิภาณ สุคนธมาน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ดร. ปวีณา  จริยฐิติพงศ์

ดร. ปวีณา จริยฐิติพงศ์

กรรมการบริษัท, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม