คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้นําขององค์กรที่ต้องกํากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

นายพลากร สุวรรณรัฐ

นายพลากร สุวรรณรัฐ

ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

กรรมการ, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการลงทุน, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม,
หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการลงทุน, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์

กรรมการ, กรรมการลงทุน, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายพชร ยุติธรรมดำรง

นายพชร ยุติธรรมดำรง

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์

นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล, กรรมการตรวจสอบ
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

กรรมการบริษัท, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นางกรรณิการ์ งามโสภี

นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
ดร.มาส ตันหยงมาศ

ดร.มาส ตันหยงมาศ

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการลงทุน
นายทรงพล เทพนำโสมนัสส์

นายทรงพล เทพนำโสมนัสส์

กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายนพพร วงศ์สถิตย์พร

นายนพพร วงศ์สถิตย์พร

กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายวรากร  โกศลพิศิษฐ์กุล

นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล

กรรมการบริษัท, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการ

นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการ

กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์

นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์

กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายวราห์ สุจริตกุล

นายวราห์ สุจริตกุล

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการลงทุน, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน