คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายวิรุฬห์ สุวรรณโณ ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567

โดยเลขานุการบริษัทมีประวัติดังนี้

นายวิรุฬห์ สุวรรณโณ

เลขานุการบริษัท

อายุ 46 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

รายละเอียดการติดต่อ

อีเมล: wirun@bafs.co.th

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท : LLM in Commercial Law, University of Sheffield, The United Kingdom
 • ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 140/2023
  • หลักสูตร Effective Meeting Taking (EMT) รุ่น 55/2023
  • หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 37/2024
ตําแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กร

ประสบการณ์ทํางานในอดีต
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
 • ผู้จัดการแผนกกฎหมาย บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
 • ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ แก่คณะกรรมการ และผู้บริหาร
 • ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติผู้ถือหุ้น/ คณะกรรมการ ตลอดจนข้อกําหนด ทางด้านกฎหมายและ กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
 • จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแล กิจกรรมของคณะกรรมการ
 • จัดทําและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของ บริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจําปีของบริษัท เป็นต้น
ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย

ไม่มี