คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางปานดาว สุขยางค์ ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์2556

โดยเลขานุการบริษัทมีประวัติดังนี้

นางปานดาว สุขยางค์

เลขานุการบริษัท

อายุ 59 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.004 (ถือในนามตนเอง 23,750 หุ้น) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2565)

รายละเอียดการติดต่อ

อีเมล: parndao@bafs.co.th

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ National University, San Diego, USA
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สําหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 3
 • หลักสูตร CG code workshop จัดโดย Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
 • หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Company Secretary Program รุ่น 9/2004, Effective Minute Taking, Board Reporting Program, Company Reporting Program
  • Anti-Corruption: The Practical Guide
  • ASEAN CG Scorecard Coaching
  • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 29/2022
ตําแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กร

ประสบการณ์ทํางานในอดีต
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
 • ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักเลขานุการบริษัทและกิจกรรมสังคม บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
 • ผู้ช่วยบริหารงานเลขานุการบริษัทและกิจกรรมสังคม บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
 • หัวหน้าแผนกกฎหมาย บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
 • ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ แก่คณะกรรมการ และผู้บริหาร
 • ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติผู้ถือหุ้น/ คณะกรรมการ ตลอดจนข้อกําหนด ทางด้านกฎหมายและ กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
 • จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแล กิจกรรมของคณะกรรมการ
 • จัดทําและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของ บริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจําปีของบริษัท เป็นต้น
ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย

ไม่มี