บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS)

ดำเนินธุรกิจให้บริการระบบเติมน้ำมันอากาศยานอย่างครบวงจร ทั้งระบบขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแรงดันสูง ระบบจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน และระบบเติมน้ำมันอากาศยาน

ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูมิภาคอีก 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสมุย สุโขทัย และตราด

การจ่ายน้ำมันผ่านระบบ Aircraft Refueling System
บริการระบบจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน
ระบบเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน

บริการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิง อากาศยานผ่านท่อใต้ดิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และบริการออกแบบ ผลิต ประกอบรถเติมน้ำมันอากาศยาน และระบบให้บริการน้ำมันอากาศยาน

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (TARCO)

ดำเนินธุรกิจการให้บริการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบแรงดันสูง (Hydrant) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โดย TARCO ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อ 12 เมษายน 2544 และเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2549 พร้อมกับการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ดูเพิ่มเติม

บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด (BAFS INTECH)

ดำเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต และประกอบรถเติมน้ำมันอากาศยานทั้งประเภทเครื่องยนต์ดีเซล และรถไฟฟ้า (e-Dispenser) รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเติมน้ำมันอากาศยาน ตลอดจนการให้บริการงานซ่อมบำรุง และการปรับปรุงรถต่างๆ (Refurbish)

เช่น รถบริการน้ำมันอากาศยาน รถบริการล้างหลุมน้ำมันในสนามบิน รถ Low Point Drain

ดูเพิ่มเติม

บริษัท โกลเบิล แอโร่ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (Global Aero Associates Company Limited)

ดำเนินธุรกิจให้บริการระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา

ครอบคลุมทั้งการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ตลอดจนการบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)