เป็นองค์กรที่ประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

บริษัทได้รับการประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI)

บริษัทได้รับการประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI)

ดูเพิ่มเติม
บริษัทรับรางวัลเกียรติคุณ หรือ Sustainability Disclosure Award ประจําปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์

บริษัทรับรางวัลเกียรติคุณ หรือ Sustainability Disclosure Award ประจําปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์

ดูเพิ่มเติม
บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ Carbon Neutral Company

บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ Carbon Neutral Company

ดูเพิ่มเติม
บริษัทรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นทั้งสามพื้นที่ ประจําปี 2563

บริษัทรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นทั้งสามพื้นที่ ประจําปี 2563

ดูเพิ่มเติม
บริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต

ดูเพิ่มเติม
บริษัทได้รับประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company โดยได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจําปี 2563

บริษัทได้รับประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company โดยได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจําปี 2563

ดูเพิ่มเติม