ค่านิยมองค์กร

ปี 2564 ที่ผ่านมาจึงเป็นปีแรกของการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท โดยได้กําหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของทั้งกลุ่มบริษัท ภายใต้ปณิธานเดียวกันคือ “เติมพลังก้าวหน้า นําพาโลกยั่งยืน (Uplift and Power the World to a New Height)" อันนํามาสู่วิสัยทัศน์ “เติมเต็มโลกด้วยธุรกิจที่ยั่งยืน (Uplifting the World through Sustainable Business)” เพื่อมุ่งเน้นการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

G

Growth Mindset

ดูเพิ่มเติม

พัฒนาไร้ขีดจำกัด

มีทัศนคติเชิงบวก เชื่อมั่นในความสามารถ มั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปได้

R

Resilience

ดูเพิ่มเติม

พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่นและไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค ควบคุมอารมณ์ได้ทุกสถานการณ์

O

Optimization

ดูเพิ่มเติม

สร้างสรรค์พัฒนา

บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดนวัตกรรม

U

Unity

ดูเพิ่มเติม

รู้คุณค่าสามัคคี

ผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียว เปิดใจรับฟัง พร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ให้เกียรติและยอมรับในความแตกต่าง

P

Professional

ดูเพิ่มเติม

ทำงานเต็มที่แบบมือโปร

มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย รักษามาตรฐานด้านคุณภาพและบริการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม