บริษัทได้จัดให้มี “จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุภารกิจในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งได้มีการกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จรรยาบรรณกรรมการบริษัท จรรยาบรรณพนักงาน การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบทลงโทษ

อนึ่งจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทถือเป็นวินัยอย่างหนึ่งซึ่งกรรมการบริษัทและพนักงานทุกคนต้องดำรงตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามคู่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท สำหรับพนักงานว่าด้วย เรื่องวินัยและโทษทางวินัย กรรมการบริษัทหรือพนักงานจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรม/จรรยาบรรณธุรกิจ

นอกจากนี้บริษัทย่อยยังได้นำจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ไปปรับใช้เพื่อเป็นข้อกำหนดการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทย่อยตามความเหมาะสมของบริบทองค์กรและลักษณะการประกอบธุรกิจ