ธุรกิจด้านการเก็บรักษา และขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านระบบท่อขนส่งน้ำมันใต้ดิน และธุรกิจลงทุนหรือร่วมทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม

บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด (BPT)

ดำเนินธุรกิจด้านการเก็บรักษาและขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ผ่านระบบท่อขนส่งน้ำมันใต้ดินชนิดที่สามารถขนส่งน้ำมันได้หลายชนิด (Multi Product Pipeline)

โดยขนส่งน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันบางจากและคลังน้ำมันช่องนนทรีไปยังสถานีบริการน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานีบริการน้ำมันอากาศยานดอนเมือง และคลังน้ำมันภาคพื้นดินบางปะอิน โดยปัจจุบันได้ขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ จากคลังน้ำมันบางปะอินไปยังคลังน้ำมันจังหวัดพิจิตรและคลังน้ำมันนครลำปาง

เพิ่มเติม

บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่คอร์เปอเรชั่น จำกัด(BC)

ดำเนินธุรกิจลงทุนหรือร่วมทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงให้บริการด้านการบริหาร ด้านเทคนิค ด้านการบริหารเงินและบริการสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานประเภท Non-Carbon โดยปัจจุบันลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยและญี่ปุ่น และจะขยายการลงทุนไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น ๆ พร้อมทั้งศึกษาโครงการในต่างประเทศที่มีศักยภาพ ทั้งจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และออสเตรเลีย เป็นต้น

เพิ่มเติม