01. พนักงาน

พัฒนาศักยภาพการทำงานระดับมืออาชีพ และให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข

02. ลูกค้า

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดยมุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด ของผลิตภัณฑ์และบริการในระดับมาตรฐานสากล

03. ผู้ถือหุ้น

ส่งมอบผลตอบแทนที่เป็นธรรม สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารผลประกอบการที่ดีและการเจริญเติบโตอย่างน่าเชื่อถือ

04. พันธมิตรทางธุรกิจ และ คู่แข่ง

ดำเนินธุรกิจร่วมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทางการค้าอย่างเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือที่ดีในระยะยาว

05. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

เป็นองค์กรที่ประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

06. เจ้าหนี้และสถาบันการเงิน

คำนึงถึงและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้และสถาบันการเงิน อย่างเคร่งครัดและมีวินัยทางการเงินที่ดี

07. ผู้กำกับดูแลและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

มีการปฏิบัติที่ดี ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้อง และโปร่งใส

เป้าประสงค์

4 ด้านซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนกระบวนการทำงานแต่ละด้านเพื่อการเติบโต ใน ธุรกิจอย่างยั่งยืนและผลักดันให้บริษัทบรรลุวิสัยทัศน์อันประกอบด้วย

01

ด้านการเงิน

สร้างความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนจากกลุ่มธุรกิจด้วยโครงสร้างรายได้ที่เหมาะสม (กลุ่มบริษัท)

02

ด้านกระบวนการทำงาน

สร้างความสามารถในการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยโครงสร้างองค์การที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว รวมทั้งยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐานสากล

03

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

บุคลากรมีความสามารถและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเทคโนโลยีที่รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

04

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ส่งมอบคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและสอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืน (SDGs)