ผลการดำเนินงานทางการเงิน

โครงสร้างรายได้หลักประจำปี 2566

หมายเหตุ : โครงสร้างรายได้หลักนี้เป็นรายได้ที่ไม่รวมรายได้ทางการเงิน

รายได้รวม

3,160.21

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

22,726.98

ล้านบาท

หนี้สินรวม

16,026.65

ล้านบาท

หมายเหตุ * คำนวณจากฐานหุ้นสามัญทั้งหมดที่ 637.5 ล้านหุ้น