ผลการดำเนินงานทางการเงิน

โครงสร้างรายได้หลักประจำไตรมาสที่ 1/2567

หมายเหตุ : โครงสร้างรายได้หลักนี้เป็นรายได้ที่ไม่รวมรายได้ทางการเงิน

รายได้รวม

886.75

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

22,701.08

ล้านบาท

หนี้สินรวม

15,959.67

ล้านบาท

หมายเหตุ * คำนวณจากฐานหุ้นสามัญทั้งหมดที่ 637.5 ล้านหุ้น