กระบวนการจัดการความเสี่ยงอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุมต่อเนื่องและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงทั้งใน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และการกำกับดูแลคู้ค้า (ESG Risk) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ มาตรฐานการบริการ และความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ โดยการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการตลอดสายห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการให้บริการน้ำมันอากาศยาน ซึ่งมีขอบเขตตามความรับผิดชอบเป็น 2 ขอบเขต

ขอบเขตที่ 1

ขอบเขตก่อนกระบวนการรับและจัดเก็บน้ำมันของบริษัท

บริหารจัดการโดยบริษัทเจ้าของน้ำมันและบริษัทผู้ดำเนินการขนและจัดส่งน้ำมัน

ขอบเขตที่ 2

ขอบเขตในกระบวนการ รับ จัดเก็บ และจ่ายน้ำมันให้สายการบินผ่านท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงใต้สนามบิน

บริหารจัดการโดยบริษัทเจ้าของน้ำมันและบริษัทผู้ดำเนินการขนและจัดส่งน้ำมัน