ระบบบริหารคุณภาพ

ลูกค้าของบริษัท ทั้งบริษัทน้ำมัน และสายการบินได้รับการบริการที่ได้คุณภาพในระดับมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยสูงสุด ตรงต่อเวลา และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม อันเป็นปรัชญาการทำงานของบริษัท

นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ
ดาวน์โหลด

ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

นโยบายความปลอดภัยและวัตถุประสงค์

นโยบายความปลอดภัย

นโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การรักษาความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับ จัดเก็บ และให้บริการน้ำมันอากาศยาน ตระหนักถึงความสำคัญของ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดนโยบาย ดังต่อไปนี้

นโยบาย HSSE

พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึงมาตรฐานสากลและข้อกำหนดอื่นๆที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้

นโยบาย HSSE

ควบคุม ปรับปรุง ป้องกันและแก้ไขอันตรายจากการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อพนักงาน และ/หรือทรัพย์สินของบริษัท ที่มีระดับความเสี่ยงตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างต่อเนื่อง

นโยบาย HSSE

ปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

นโยบาย HSSE

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัทในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบาย HSSE

พัฒนาพนักงานของบริษัท ให้มีความรู้ และ ความตระหนัก ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงความปลอดภัยนอกงาน

นโยบาย HSSE

ให้การสนับสนุนทรัพยากร ต่างๆในการดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นโยบาย HSSE

ให้การรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน และทรัพย์สินในพื้นที่ความรับผิดชอบของบริษัทตลอดจนทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ทันต่อสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ

นโยบายวัตถุประสงค์

พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย มีอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีโดยไม่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงานติดต่อกันเกินกว่า 3 วันทำงานขึ้นไป

พนักงานไม่มีโรคจากการทำงานอันมีผลให้พนักงานสูญเสียสมรรถภาพทางร่างกายอย่างถาวร

ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัทมีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยกําหนดเป็นนโยบาย การบรหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ พร้อมทั้งการป้องกันภัยคุกคามที่อาจส่งผลต่อการหยุดชะงักของกิจการ เกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ตลอดจนการเพื่อทำให้มีความมั่นใจว่าบริษัทจะสามารถฟื้นคืนกิจกรรมสำคัญให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด