แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 การจ่ายเงินปันผล และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อยสำหรับการขายรถเติมน้ำมันอากาศยานแบบ Hydrant Dispenser
อ่านเพิ่มเติม
การเข้าลงทุนโครงการแปรรูปขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์
อ่านเพิ่มเติม
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
อ่านเพิ่มเติม