การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และเลขานุการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
บริษัทย่อย (BPT) ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ดำเนินการต่อเชื่อมระบบท่อส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันสระบุรีไปภาคเหนือ
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 การจ่ายเงินปันผล และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม