ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 03 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม