BAFS : วิดิโอบริษัท

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาชุมชน สังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการแบ่งปันความรู้ ความสามารถและช่วยเหลือซึ้งกันและกัน รวมทั้งปลูกจิตใต้สำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สังคมรุ่นต่อไปมีคุณภาพชีวตที่ดีกว่าปัจจุบัน