สิทธิมนุษยชน

การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ในเรื่องการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น เช่น

  • ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
  • ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่างไม่ว่าจะทางกาย หรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติศาสนา เพศ อายุ การศึกษา ความเห็นทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด
  • สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งของบริษัทและคู่ค้า เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (forced labor) ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิเด็กและการใช้ แรงงานเด็ก (child labor) เป็นต้น
  • เข้าร่วมแสดงเจตจํานงสนับสนุน “โครงการส่งเสริมการดําเนินธุรกิจ ที่เป็นมิตรกับเด็ก”
  • ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
  • ไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการคุกคามทางเพศต่อพนักงานอื่น โดยการกระทําดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อน รําคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บั่นทอนกำลังใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือก้าวร้าว รวมถึงการรบกวนการปฏิบัติงานของพนักงานอื่นโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึงการลวนลาม อนาจาร การเกี้ยวพาราสี หรือการล่วงเกินทางเพศ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือร่างกายก็ตาม

บริษัทได้กําหนดช่องทางให้พนักงานแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ในกรณี ที่สงสัยว่าจะมีการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การกระทําผิดกฎหมายรวมถึงพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต และการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน นอกจากบริษัทจะให้ความสําคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนของบริษัทแล้ว ในการดําเนินธุรกิจกับคู่ค้าหรือคู่ธุรกิจ บริษัทยังได้กําหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในจรรยาบรรณสําหรับคู่ธุรกิจด้วย

โดยที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนในเรื่องสิทธิมนุษยชน