คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กร

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

กรรมการ, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

กรรมการ, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายเจษฎ์ ทูปิยะ

นายเจษฎ์ ทูปิยะ

ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
นายอิฏฐ์ สุขพัฒน์ธี

นายอิฏฐ์ สุขพัฒน์ธี

ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
นางสาวยุภดี ทองอรุณศรี

นางสาวยุภดี ทองอรุณศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการน้ำมันดอนเมืองและภูมิภาค
นายกฤษณ์ มดิศร

นายกฤษณ์ มดิศร

ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
นายอนิรุทธ์ บุนยตีรณะ

นายอนิรุทธ์ บุนยตีรณะ

ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
นายณัฐพล นาคอ่วม

นายณัฐพล นาคอ่วม

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
นายพิชญ์ พนมวัน ณ อยุธยา

นายพิชญ์ พนมวัน ณ อยุธยา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร
นายนพดล  มุสิกวาที

นายนพดล มุสิกวาที

รองผู้อำนวยการฝ่ายสถานีบริการน้ำมันดอนเมืองและภูมิภาค