มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ดำเนินการของบริษัท ทั้งด้านสุขอนามัย และการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน เพื่อให้ชุมชนและบริษัทอยู่ร่วมกันพึ่งพา และเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน