มูลนิธิเติมใจเต็มสุข ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2564 เพื่อสานต่อปณิธานของกลุ่มบริษัท BAFS Group ที่ต้องการสร้างความสุข และสร้างแรงบันดาลใจ เติมเต็มให้ผู้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยหัวใจของชาว BAFS Group

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา นอกจากการให้บริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล BAFS Group ใส่ใจชุมชนและสังคมในทุกพื้นที่ที่ไปดำเนินกิจการ และเพราะการมีส่วนร่วมกับชุมชนนี้เอง ทำให้ได้รับรู้ว่า ยังมีนักเรียน และผู้คนในชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลืออีกมาก จึงก่อตั้งมูลนิธิ “เติมใจเต็มสุข” ขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือและพัฒนาผู้คนในชุมชนและสังคมต่าง ๆ เป็นไปอย่างยั่งยืน

โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

คณะกรรมการของมูลนิธิ

 • หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิ
 • นายประกอบเกียรติ นินนาท รองประธานกรรมการมูลนิธิ
 • หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการมูลนิธิ
 • นายปริวรรต วัฒนศัพท์ กรรมการมูลนิธิ
 • นายกฤษณ์ มดิศร กรรมการมูลนิธิ
 • นายเจริญ จารุไสลพงษ์ กรรมการมูลนิธิ
 • นายอนิรุทธ์ บุนยตีรณะ กรรมการมูลนิธิ
 • นางสาวยุภดี ทองอรุณศรี กรรมการมูลนิธิ
 • นายณัฐพล นาคอ่วม กรรมการมูลนิธิ
 • นายเจษฎ์ ทูปิยะะ กรรมการมูลนิธิ
 • นายอิฏฐ์ สุขพัฒน์ธี กรรมการมูลนิธิ
 • นายปริชญ์ศักดิ์ ธัญญ์บรรดาศักดิ์ เหรัญญิกมูลนิธิ
 • นางสุตาภัทร มดิศร เลขานุการมูลนิธิ

ช่องทางการบริจาค

เงินสด / เช็คหรือดร๊าฟ

ติดต่อเลขานุการมูลนิธิ
02-834-8900

โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาหลักสี่พลาซ่า
เลขที่ 229-423899-9
ชื่อบัญชี มูลนิธิ เติมใจเต็มสุข

โอนผ่าน QR code

ติดต่อเรา

นางสุตาภัทร มดิศร
เลขานุการมูลนิธิเติมใจเต็มสุข

โทร:
อีเมล:
ที่อยู่:
99 หมู่ 10 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร:
099-3-00046466-4