เกิดการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทเป็นไปโดยโปร่งใสและนำมาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ อันจะก่อให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดบรรษัทภิบาลขึ้นในบริษัท

นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์

นายพิพัฒน์ บูรณะนนท์

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล, กรรมการตรวจสอบ
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

กรรมการ, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการลงทุน, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม,
หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการลงทุน, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ดร.มาส ตันหยงมาศ

ดร.มาส ตันหยงมาศ

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการลงทุน