ห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทั้งในเชิงบวกและลบ จากกระบวนการดำเนินธุรกิจ ด้วยกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ชัดเจนโดยการกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของกิจการ (Material Topics) จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งส่วนหนึ่งพิจารณาจากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนของบาฟส์ จึงมิได้มองเพียงการดำเนินงานในระดับกระบวนการหรือการส่งมอบบริการเท่านั้น แต่ยังต้องพิจารณาการดำเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

โดยบริษัทดำเนินการทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดลำดับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมระบุความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการสร้างแผนการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งในปี 2564 บริษัทมีการทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามบริบทของกลุ่มบริษัท ในแผนกลยุทธ์กลุ่มบริษัท ปี2565-2569 เป็น 7 กลุ่มดังนี้

บริษัทดำเนินการทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดลำดับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมระบุความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการสร้างแผนการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

แผนการดําเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ
ดาวน์โหลด