โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อม และคืนความสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศ โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณขยะสะสม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้น

ดูทั้งหมด

โครงการด้านคุณภาพชีวิต / สุขภาวะ

มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ดำเนินการของบริษัท ทั้งด้านสุขอนามัย และการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน เพื่อให้ชุมชนและบริษัทอยู่ร่วมกันพึ่งพา และเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน

ดูทั้งหมด

โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ / สร้างรายได้

มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนผ่านโครงการสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ดูทั้งหมด