กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเหมาะสม

นายพชร ยุติธรรมดำรง

นายพชร ยุติธรรมดำรง

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

กรรมการ, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการลงทุน, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม,
หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการลงทุน, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายวราห์ สุจริตกุล

นายวราห์ สุจริตกุล

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการลงทุน, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน