กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเหมาะสม

นายพชร ยุติธรรมดำรง

นายพชร ยุติธรรมดำรง

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

กรรมการ, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

กรรมการ, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายปฏิภาณ สุคนธมาน

นายปฏิภาณ สุคนธมาน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน