บริษัท มุ่งมั่นบริหารจัดการบุคคลในส่วนที่สำคัญทั้ง ด้านบุคคล (People) ด้านองค์กร (Organization) และ ด้านวัฒนธรรม (Culture) เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนเป้าหมายตามกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล

ด้านบุคคล

มีจำนวนพนักงานที่เหมาะสม มีศักยภาพและพร้อมสนับสนุนให้องค์กรประสบผลตามทิศทางการดำเนินธุรกิจ

ด้านองค์กร

มีโครงสร้างและรูปแบบการทำงาน ที่ยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ด้านวัฒนธรรม

มีวัฒนธรรมที่เข็มแข็ง พนักงานแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยม “GROUP” อย่างเด่นชัดและพร้อมปรับเปลี่ยนตามสถานะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

จำนวนพนักงานทั้งหมด

จำนวนพนักงาน ปี 2562

คน

ผู้ชาย

422

ผู้หญิง

92

จำนวนพนักงาน ปี 2563

คน

ผู้ชาย

410

ผู้หญิง

91

จำนวนพนักงาน ปี 2564

คน

ผู้ชาย

383

ผู้หญิง

83

จำนวนพนักงาน ปี 2565

คน

ผู้ชาย

371

ผู้หญิง

109

ผลการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

ปี 2565

ผลการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

76.36%


เป้าหมาย ปี 2566

ความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

>80%

2561 - 2562 2563 - 2564 2565
คะแนนความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (ร้อยละ) 77 83.4 76.36
จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน (ร้อยละของพนักงานทั้งหมด) 81 88 92