มุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อม และคืนความสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศ โดย นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณขยะสะสม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้น