เป้าหมายการให้บริการที่ตรงต่อเวลา ปี 2565

100%

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

99.98%

ณ ท่าอากาศยานสดอนเมือง

ระดับความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2565

97.1%

อยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีเยี่ยม”

ช่องทางการร้องเรียน