กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม

นวัตกรรมเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ดังนี้

ผลงานนวัตกรรมของกลุ่มบริษัทที่เผยแพร่

ดูเพิ่มเติม